Köszöntjük a Royal Autósiskola weboldalán!

 

 

Autós iskolánk teljes körű képzést folytat a személygépkocsi vezetésoktatás területén. Barátságos környezetben, több évtizedes tapasztalattal rendelkező oktatóinkkal, magas színvonalon sajátíthatja el a vezetéssel kapcsolatos ismereteket.

Filozófiánk:  Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a gépjárművezetést megszerettessük az érdeklődőkkel. A tanulókkal folytatott kommunikáció során a szakmai felelősség, a személyes tisztelet, és megbecsülés vezérel minket.

 

 

 

Az autósiskola tevékenységét jellemző mutatószámok
"B" kategória esetében 

(2020. 1. negyedév)

Elméleti vizsga sikerességi mutató: 00,00%.
Forgalomi vizsga sikerességi mutató: 00,00%.
Átlagos képzési óraszám: 00,00%.
Átlagos képzési költség: 000.000,- Ft.

Az adatok feltöltése folyamatban van a hatóság által készített statisztika alapján

Kérjük, böngéssze weboldalunkat a szolgáltatásainkról szóló bővebb információért és lépjen kapcsolatba velünk bármilyen kérdés esetén telefonon, vagy térjen be hozzánk személyesen.

Címünk: Vecsés, ( Hrsz. 330/14   (Fő út és Ecseri út sarok, üzletsor)

Ügyfélfogadás: kedd és csütörtök 16 - 20 óra                   

 

Felügyeleti szerv

Innovációs és Technológiai Minisztérium

1011 Budapest, Fő utca 44-50.

***********************************************************************************************************************************************************

***********************************************************************************************************************************************************

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

1.Adatkezelő megnevezése

       Royal Carrier Plusz Kft – Royal Autósiskola

 1. 1. Adatkezelő elérhetőségei:

Székhely:                          2220 Vecsés, Hrsz. 330/14

Postázási cím:                   2220 Vecsés, Hrsz. 330/14

E-mail:                              royalautósiskola@gmail.com

Telefonszám:                    +36 203640776

 1. 2. Adatkezelő honlapja:        https://www.royalautosiksola.hu

 

2.Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

 • az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről: https://www.naih.hu/files/GDPR_TXT_HU.pdf
 • az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény:

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV

 

3.A  kapcsolódó adatkezelés

 1. 1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

 

személyes adat

adatkezelés célja

név

 

 

 

 

 

a szerződés teljesítése érdekében a közúti járművezetői vizsgához a vizsgázó személy 24/2005. (IV.21.) GKM

rendelet szerint előírt

születési név

anyja neve

születési hely és idő

állampolgárság

lakcím

értesítési cím

telefonszám

e-mail cím

személyazonosító okmány adatai

járművezetői igazolvány adatai

vezetői engedély adatai

nyilatkozat alapfokú iskolai végzettségről

felmentést igazoló okmány adatai

 

egészségügyi alkalmasságának adatai

adatainak vizsgáztató vizsgaközpont általi regisztrálása

járművezetéstől eltiltásának adatai

okmányai visszavonásának adatai

után képzési kötelezettségére vonatkozó adatai

vezetési jártasság igazolására vonatkozó adatai

tanfolyammentes vizsgára kötelezésének adatai

kényszergyógyítás vagy kényszergyógykezelés ténye

soron kívüli egészségi alkalmassági igazolás adatai

rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálatának adatai

gondviselő neve

16. életévét be nem töltött gyermek

feletti szülői felügyeletet gyakorló személy azonosítása

gondviselő telefonszáma

gondviselő email címe

 

 1. 2. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

 1. 3. Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a személyes adatait a hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A hozzájárulását elektronikus úton az royalautosiskola@gmail.com e-mail címre küldött üzenetében, az Royal

Autósiskola részére postai úton a 2220 Vecsés, Hrsz 330/14 címre küldött levelében, vagy az iskola székhelyén, bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét.

 

4.Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

        4. 1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás

Az Ön által megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő férhet hozzá annak érdekében, hogy

az Adatkezelő teljesítse az Ön és az Adatkezelő között létrejött szerződést.

Az Adatkezelő adatfeldolgozókat vesz igénybe egyes adatkezelési műveletek elvégzéséhez. Az E-Educatio Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1111 Budapest, Budafoki út 59.), mint adatfeldolgozó biztosítja az e-Titán Rendszert, melyben az Ön személyes adatai rögzítésre kerülnek. Az Adatkezelővel megbízási jogviszonyban álló Ügynökök, valamint Szakoktatók, mint adatfeldolgozók a személyes adatok gyűjtését és rögzítését végezhetik.

Az e-Titán Rendszer az e-learning rendszerű elméleti képzés megkezdésekor, illetve a képzés befejezésekor továbbítja a vizsgaközpont részére a közúti járművezetők és közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV.21.) GKM rendeletben meghatározott adatokat. Az Adatkezelő a Szakoktató kiválasztását követően

továbbítja az Ön adatait a vele megbízási jogviszonyban álló Szakoktatónak a gyakorlati képzés megkezdése érdekében.

Előfordulhat továbbá, hogy az Adatkezelőnek jogszabályi előírás alapján hatóságok vagy kormányzati szervek részére át kell adnia az Ön személyes adatait. Átadhatunk továbbá Önnel kapcsolatos személyes adatokat akkor is, ha ezt nemzetbiztonsági, jogérvényesítési vagy egyéb közérdekű szempontból szükséges. Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükség

         4. 2. Adatbiztonsági intézkedések

A tényleges adatkezelés az Royal Carrier Plusz Kft – Royal Autósiskola nyilvántartásában történik. Az Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatát védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen, vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például a hozzáférés célhoz kötött, a hozzáféréshez jogosultak köre korlátozott és pontosan nyilvántartott, valamint az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során a hatályos jogszabályoknak megfelelő, az adatkezelés menetét részletesen előíró belső szabályzata alapján jár el.

 

5.Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai

 1. 1A tájékoztatás kéréshez (hozzáféréshez) való jog 

Ön az 1.1 pontban megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet az alábbiakról:

 • az Adatkezelő milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból és mennyi ideig kezeli,
 • az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Az Adatkezelő az Ön kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.2. A helyesbítéshez való jog

Ön az Royal Autósiskolánál nyilvántartott adatokat módosíthatja a megadott nevét és e-mail címét az 1.1 pontban megadott elérhetőségeken keresztül azok módosítását. Az Adatkezelő a kérelmét indokolatlan késedelem nélkül teljesíti, és erről a bejelentés helyén értesíti.

           5. 3. A törléshez való jog

Ön az 1.1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti az Adatkezelőtől a személyes adatainak a törlését, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • Ön visszavonja hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön tiltakozik, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • az Ön személyes adatait jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

A törlési kérelmet az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül teljesíti, továbbá a törlési kérelem teljesítéséről vagy a törlési kérelem jogszerű indokon alapuló megtagadásáról bejelentés helyén, vagy az Ön által megadott elérhetőségen értesíti.

 1. 4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön 1.1 pontban megadott elérhetőségeken keresztül benyújtott kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést az alábbiak valamelyikének teljesülése esetén:

 • ha Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozhat, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozhat, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Az Adatkezelő a korlátozott személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.

Az Adatkezelő Önt a korlátozás feloldásáról köteles előzetesen tájékoztatni.

 1. 5. A tiltakozáshoz való jog

Ön az 1.1 pontban megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Adatkezelő a személyes adatait

 • közvetlen üzletszerzés,
 • az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához,
 • az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése céljából,
 • tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kezeli.

Tiltakozás esetén, ha az a közvetlen üzletszerzésre vonatkozik, úgy az Adatkezelő a továbbiakban közvetlen üzletszerzés érdekében az Ön személyes adatait tovább nem kezeli. Egyéb esetben az Adatkezelő a tiltakozást indokolatlan késedelem nélkül megvizsgálja és annak megalapozottságáról döntést hoz, a döntésről pedig Önt írásban tájékoztatja.

 1. 6. Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, valamint jogosult arra is, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje az Adatkezelőtől személyes adatainak egy másik adatkezelőhöz továbbítását.

 

6.Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén kérjük, hogy először vegye fel a kapcsolatot az Adatkezelővel az 1.1 pontban megadott elérhetőségeken keresztül, a helyzet békés, megegyezésen alapuló rendezése érdekében. Amennyiben a helyzet nem kerül rendezésre tárgyalásos úton vagy nem kívánja ezt a módot igénybe venni, úgy a következő jogérvényesítési lehetőségei vannak:

-     A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat, az alábbi elérhetőségeken:

Székhely:                    1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím:                             1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon:                      +36 (1) 391 1400

Fax:                            +36 (1) 391 1410

E-mail:                        ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap:                       https://www.naih.hu

 

- Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: https://birosag.hu/torvenyszekek).

 

7.Értelmező rendelkezések

 • Személyes adat: az Önnel kapcsolatba hozható adat, így például az Ön neve, email címe, arcképe, hangja, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret, valamint az ezekből levonható következtetés.
 • Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy (pl. korlátolt felelősségű társaság), illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (pl. egyesület), amely meghatározza az adatok kezelésének célját, illetve meghozza és végrehajtja, vagy végrehajtatja az adatkezelésre vonatkozó döntéseket.
 • Adatkezelés: az adatokon végzett művelet, így például a személyes adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, törlése, megsemmisítése, kép- vagy hangfelvétel készítése stb.
 • Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
 • Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, így például az adatok tárolásának biztosítása, könyvelési feladatok ellátása.
 • Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

 

8.Egyéb

8.1. Jelen adatkezelési tájékoztató 2018. 05.25-én lép hatályba.

 

Vecsés, 2018. 05. 25.

 

 

******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

 

 

Hírek

2020.05.22 16:56
Pest megyében feloldották a vírus miatti korlátozások egy részét. 2020. május 18-tól újra várjuk a...
2019.06.09 00:23
Ajándékozz ajándékutalványt!     Lepje meg szeretteit a jogosítvány megszerzésének...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Elérhetőség

Royal Autósiskola Hrsz. 330/14 (Fő út és Ecseri út üzletsor)
Vecsés
2220
+36 20 3640776 royalautosiskola@gmail.com